Hakkında

 

ISSN:2979-9678

EDUCATIONE Dergisi; öğrenme, öğretme, eğitim ve öğretmen yetiştirme ile ilgili güncel ve özgün çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.  Dergi, öğrenme ile ilgili anlayışın genişletilmesine katkı yapan bilimsel bilginin üretimi, iletişimi ve yayınımı yoluyla eğitim uygulamalarında etki yaratmayı amaçlamaktadır. Türkçe ve İngilizce bilimsel çalışmaların kabul edildiği dergi, Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. EDUCATIONE Dergisi, açık erişim politikası izlemekte ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalardan başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Amaç & Kapsam

EDUCATIONE Dergisinin amacı eğitim bilimleri alanlarında özgün ve nitelikli araştırmalarının paylaşılarak ilgili alanlardaki problemlere çözüm önerileri getirmek ve bu alanlardaki mevcut literatüre katkıda bulunmaktır. 

EDUCATIONE Dergisinde yer alan bölümler aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır:

 • Ampirik Araştırma
 • Kavramsal Araştırma
 • Örnek Olay Çalışması
 • Derleme / Sistematik inceleme ve meta analizi

Aşağıdaki alanlarda ve konu başlıklarındaki çalışmalar davet edilmektedir:

 • Öğretim programları ve öğretim
 • Program geliştirme ve değerlendirme
 • Eğitimde yeni yaklaşımlar / yöntemler / uygulamalar
 • Eğitim uygulamaları
 • Yetişkin eğitimi
 • Eğitim yönetimi / politikası / planlaması
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
 • Öğretmen eğitimi (hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi uygulamaları)
 • Eğitimde teknoloji kullanımı

EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmalar, içerik ve format bakımından uygun olmaması durumunda editör veya editör kurulu tarafından reddedilir/yazarlara geri gönderilir.

Açık Erişim Politikası

EDUCATIONE açık erişim sağlama politikasını benimsemektedir: Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. EDUCATIONE aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda EDUCATIONE editör kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.

Sponsorluk ve Reklam

EDUCATIONE yayın politikaları kapsamında sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. Ancak EDUCATIONE'nin amaçları doğrultusunda web sayfası üzerinden kar amacı gütmeyen bilimsel ve eğitsel etkinlikler duyurulabilir.

Yayın Dili

EDUCATIONE dergisinde Türkçe ve İngilizce bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Türkçe hazırlanan çalışmaların genişletilmiş İngiliz özet bölümü de içermesi gerekmektedir.

Yayın Süreci

EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmaların ön kontrol, değerlendirme ve yayın süreci 4-6 hafta sürmektedir. 

Yazım ve Yayın İlkeleri

EDUCATIONE Dergisinde çift körleme tekniği uygulanmaktadır. EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış olması ve hâlihazırda başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Yazar tarafından EDUCATIONE Dergisine makale takip sistemi aracılığıyla makalenin yüklenmesi yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
EDUCATIONE Dergisinde yayımlanan/yayımlanacak yazıların, evrensel ve ülkemiz hukuk sistemine uygunluğu, intial ve etik kurallar dahil, şekil ve içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Bu konuda EDUCATIONE Dergisi yasal sorumluluk kabul etmez. Yazının makale sistemine yüklenmesi ile yazar(lar) bunu kabul etmiş sayılırlar. Derginin makale takip sistemine çalışma yüklendiği andan itibaren çalışmanın içeriğinden doğacak maddi manevi bütün yasal sorumlulukların yazarlara ait olduğu yazarlarca kabul edilmiş sayılır. EDUCATIONE Dergisine gönderilen yazılarda dergi hakemleri, editörleri gerekli görülmesi halinde düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmalar editör kurulu tarafından biçim ve şekil özellikleri ile kapsam bakımından incelenir. Gerekli şartları taşımayan çalışmalar düzeltme yapılmak üzere ilgili yazarlara geri gönderilirken uygun bulunan çalışmalar değerlendirme sürecine alınır.

Bilimsel değerlendirme sürecine giren makaleler, alanında uzman iki hakeme gönderilir.

Değerlendirme sürecindeki makaleler,

 • Her iki hakem tarafından “yayımlanabilir” raporu verildiği takdirde yayımlanır.
 • Hakemlerden biri ya da her ikisinin “düzeltilerek yayımlanabilir” raporu vermesi durumunda ilgili çalışma hakem/hakemlerin belirtmiş olduğu düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri gönderilir.
 • Hakemlerden biri “yayımlanabilir” diğeri “yayımlanamaz” raporu vermesi durumunda ilgili çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilir ve bu hakemin raporu doğrultusunda değerlendirme süreci şekillendirilir.

Çalışmaların Geri Çekilmesi

EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmalar hakem ataması (ön kontrol aşamasında) yapılmadan önce geri çekilebilir. Çalışmalarını geri çekmek isteyen yazarların makale geri çekme formunu doldurarak sisteme yüklemesi gerekmektedir. Aksi halde makale değerlendirme süreci devam edecek, çalışmaların geri çekilmesine izin verilmeyecektir. 

Yayımlanan Çalışmalarda Düzeltme İşlemleri

Yazarlar, EDUCATIONE Dergisi tarafından yayımlanan çalışmalarında ilgili sayının yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde küçük düzeltmeler (yazım-imla vb.) yapma hakkına sahiptir. Bu süre dışında herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.

Telif Hakkı Devri

Yayınlanmak üzere EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını EDUCATIONE Dergisine devretmek zorundadır. EDUCATIONE Editör Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır.

EDUCATIONE Dergisine çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim aşamasında dosya yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. 

İntihal Denetimi

EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmaların İntihal denetimi Turnitin, iThenticate veya https://intihal.net/ yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma reddedilebilir.

Erken Görünüm

EDUCATIONE Dergisi güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

EDUCATIONE Dergisi yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir.  Bu kapsamda her çalışma kabul edildikten sonra kaynakça, gönderme ve atıf kontrolünden geçirilir.

Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü APA Kaynak Gösterme Kuralları 7. sürümünde yer alan usül ve esaslara göre düzenlenir.

Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

Not: Kaynak gösterme usul ve esasları makalenin yazım diline göre düzenlenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi :5.10.2022 15:20:08
Son güncelleme : 31.07.2023 12:46:21